Graft

Chia đông từ “graft” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ graft. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to graft

Quá khứ đơn
  • grafted

Quá khứ phân từ
  • grafted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
graft

you
graft

he/she/it
grafts

we
graft

you
graft

they
graft

Thì hiện tại continuous

I
am grafting

you
are grafting

he/she/it
is grafting

we
are grafting

you
are grafting

they
are grafting

Quá khứ đơn

I
grafted

you
grafted

he/she/it
grafted

we
grafted

you
grafted

they
grafted

Quá khứ tiếp diễn

I
was grafting

you
were grafting

he/she/it
was grafting

we
were grafting

you
were grafting

they
were grafting

Hiện tại hoàn thành

I
have grafted

you
have grafted

he/she/it
has grafted

we
have grafted

you
have grafted

they
have grafted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been grafting

you
have been grafting

he/she/it
has been grafting

we
have been grafting

you
have been grafting

they
have been grafting

Quá khứ hoàn thành

I
had grafted

you
had grafted

he/she/it
had grafted

we
had grafted

you
had grafted

they
had grafted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been grafting

you
had been grafting

he/she/it
had been grafting

we
had been grafting

you
had been grafting

they
had been grafting

Tương lại đơn

I
will graft

you
will graft

he/she/it
will graft

we
will graft

you
will graft

they
will graft

Tương lại tiếp diễn

I
will be grafting

you
will be grafting

he/she/it
will be grafting

we
will be grafting

you
will be grafting

they
will be grafting

Tương lại hoàn thành

I
will have grafted

you
will have grafted

he/she/it
will have grafted

we
will have grafted

you
will have grafted

they
will have grafted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been grafting

you
will have been grafting

he/she/it
will have been grafting

we
will have been grafting

you
will have been grafting

they
will have been grafting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.