Grace

Chia đông từ “grace” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ grace. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to grace

Quá khứ đơn
  • graced

Quá khứ phân từ
  • graced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
grace

you
grace

he/she/it
graces

we
grace

you
grace

they
grace

Thì hiện tại continuous

I
am gracing

you
are gracing

he/she/it
is gracing

we
are gracing

you
are gracing

they
are gracing

Quá khứ đơn

I
graced

you
graced

he/she/it
graced

we
graced

you
graced

they
graced

Quá khứ tiếp diễn

I
was gracing

you
were gracing

he/she/it
was gracing

we
were gracing

you
were gracing

they
were gracing

Hiện tại hoàn thành

I
have graced

you
have graced

he/she/it
has graced

we
have graced

you
have graced

they
have graced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been gracing

you
have been gracing

he/she/it
has been gracing

we
have been gracing

you
have been gracing

they
have been gracing

Quá khứ hoàn thành

I
had graced

you
had graced

he/she/it
had graced

we
had graced

you
had graced

they
had graced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been gracing

you
had been gracing

he/she/it
had been gracing

we
had been gracing

you
had been gracing

they
had been gracing

Tương lại đơn

I
will grace

you
will grace

he/she/it
will grace

we
will grace

you
will grace

they
will grace

Tương lại tiếp diễn

I
will be gracing

you
will be gracing

he/she/it
will be gracing

we
will be gracing

you
will be gracing

they
will be gracing

Tương lại hoàn thành

I
will have graced

you
will have graced

he/she/it
will have graced

we
will have graced

you
will have graced

they
will have graced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been gracing

you
will have been gracing

he/she/it
will have been gracing

we
will have been gracing

you
will have been gracing

they
will have been gracing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.