Govern

Chia đông từ “govern” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ govern. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to govern

Quá khứ đơn
  • governed

Quá khứ phân từ
  • governed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
govern

you
govern

he/she/it
governs

we
govern

you
govern

they
govern

Thì hiện tại continuous

I
am governing

you
are governing

he/she/it
is governing

we
are governing

you
are governing

they
are governing

Quá khứ đơn

I
governed

you
governed

he/she/it
governed

we
governed

you
governed

they
governed

Quá khứ tiếp diễn

I
was governing

you
were governing

he/she/it
was governing

we
were governing

you
were governing

they
were governing

Hiện tại hoàn thành

I
have governed

you
have governed

he/she/it
has governed

we
have governed

you
have governed

they
have governed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been governing

you
have been governing

he/she/it
has been governing

we
have been governing

you
have been governing

they
have been governing

Quá khứ hoàn thành

I
had governed

you
had governed

he/she/it
had governed

we
had governed

you
had governed

they
had governed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been governing

you
had been governing

he/she/it
had been governing

we
had been governing

you
had been governing

they
had been governing

Tương lại đơn

I
will govern

you
will govern

he/she/it
will govern

we
will govern

you
will govern

they
will govern

Tương lại tiếp diễn

I
will be governing

you
will be governing

he/she/it
will be governing

we
will be governing

you
will be governing

they
will be governing

Tương lại hoàn thành

I
will have governed

you
will have governed

he/she/it
will have governed

we
will have governed

you
will have governed

they
will have governed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been governing

you
will have been governing

he/she/it
will have been governing

we
will have been governing

you
will have been governing

they
will have been governing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.