Gnaw

Chia đông từ “gnaw” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ gnaw. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to gnaw

Quá khứ đơn
  • gnawed

Quá khứ phân từ
  • gnawed; gnawn

Trần thuật

Thì hiện tại

I
gnaw

you
gnaw

he/she/it
gnaws

we
gnaw

you
gnaw

they
gnaw

Thì hiện tại continuous

I
am gnawing

you
are gnawing

he/she/it
is gnawing

we
are gnawing

you
are gnawing

they
are gnawing

Quá khứ đơn

I
gnawed

you
gnawed

he/she/it
gnawed

we
gnawed

you
gnawed

they
gnawed

Quá khứ tiếp diễn

I
was gnawing

you
were gnawing

he/she/it
was gnawing

we
were gnawing

you
were gnawing

they
were gnawing

Hiện tại hoàn thành

I
have gnawed

you
have gnawed

he/she/it
has gnawed

we
have gnawed

you
have gnawed

they
have gnawed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been gnawing

you
have been gnawing

he/she/it
has been gnawing

we
have been gnawing

you
have been gnawing

they
have been gnawing

Quá khứ hoàn thành

I
had gnawed

you
had gnawed

he/she/it
had gnawed

we
had gnawed

you
had gnawed

they
had gnawed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been gnawing

you
had been gnawing

he/she/it
had been gnawing

we
had been gnawing

you
had been gnawing

they
had been gnawing

Tương lại đơn

I
will gnaw

you
will gnaw

he/she/it
will gnaw

we
will gnaw

you
will gnaw

they
will gnaw

Tương lại tiếp diễn

I
will be gnawing

you
will be gnawing

he/she/it
will be gnawing

we
will be gnawing

you
will be gnawing

they
will be gnawing

Tương lại hoàn thành

I
will have gnawed

you
will have gnawed

he/she/it
will have gnawed

we
will have gnawed

you
will have gnawed

they
will have gnawed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been gnawing

you
will have been gnawing

he/she/it
will have been gnawing

we
will have been gnawing

you
will have been gnawing

they
will have been gnawing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.