Glitter

Chia đông từ “glitter” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ glitter. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to glitter

Quá khứ đơn
  • glittered

Quá khứ phân từ
  • glittered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
glitter

you
glitter

he/she/it
glitters

we
glitter

you
glitter

they
glitter

Thì hiện tại continuous

I
am glittering

you
are glittering

he/she/it
is glittering

we
are glittering

you
are glittering

they
are glittering

Quá khứ đơn

I
glittered

you
glittered

he/she/it
glittered

we
glittered

you
glittered

they
glittered

Quá khứ tiếp diễn

I
was glittering

you
were glittering

he/she/it
was glittering

we
were glittering

you
were glittering

they
were glittering

Hiện tại hoàn thành

I
have glittered

you
have glittered

he/she/it
has glittered

we
have glittered

you
have glittered

they
have glittered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been glittering

you
have been glittering

he/she/it
has been glittering

we
have been glittering

you
have been glittering

they
have been glittering

Quá khứ hoàn thành

I
had glittered

you
had glittered

he/she/it
had glittered

we
had glittered

you
had glittered

they
had glittered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been glittering

you
had been glittering

he/she/it
had been glittering

we
had been glittering

you
had been glittering

they
had been glittering

Tương lại đơn

I
will glitter

you
will glitter

he/she/it
will glitter

we
will glitter

you
will glitter

they
will glitter

Tương lại tiếp diễn

I
will be glittering

you
will be glittering

he/she/it
will be glittering

we
will be glittering

you
will be glittering

they
will be glittering

Tương lại hoàn thành

I
will have glittered

you
will have glittered

he/she/it
will have glittered

we
will have glittered

you
will have glittered

they
will have glittered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been glittering

you
will have been glittering

he/she/it
will have been glittering

we
will have been glittering

you
will have been glittering

they
will have been glittering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.