Glimpse

Chia đông từ “glimpse” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ glimpse. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to glimpse

Quá khứ đơn
  • glimpsed

Quá khứ phân từ
  • glimpsed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
glimpse

you
glimpse

he/she/it
glimpses

we
glimpse

you
glimpse

they
glimpse

Thì hiện tại continuous

I
am glimpsing

you
are glimpsing

he/she/it
is glimpsing

we
are glimpsing

you
are glimpsing

they
are glimpsing

Quá khứ đơn

I
glimpsed

you
glimpsed

he/she/it
glimpsed

we
glimpsed

you
glimpsed

they
glimpsed

Quá khứ tiếp diễn

I
was glimpsing

you
were glimpsing

he/she/it
was glimpsing

we
were glimpsing

you
were glimpsing

they
were glimpsing

Hiện tại hoàn thành

I
have glimpsed

you
have glimpsed

he/she/it
has glimpsed

we
have glimpsed

you
have glimpsed

they
have glimpsed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been glimpsing

you
have been glimpsing

he/she/it
has been glimpsing

we
have been glimpsing

you
have been glimpsing

they
have been glimpsing

Quá khứ hoàn thành

I
had glimpsed

you
had glimpsed

he/she/it
had glimpsed

we
had glimpsed

you
had glimpsed

they
had glimpsed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been glimpsing

you
had been glimpsing

he/she/it
had been glimpsing

we
had been glimpsing

you
had been glimpsing

they
had been glimpsing

Tương lại đơn

I
will glimpse

you
will glimpse

he/she/it
will glimpse

we
will glimpse

you
will glimpse

they
will glimpse

Tương lại tiếp diễn

I
will be glimpsing

you
will be glimpsing

he/she/it
will be glimpsing

we
will be glimpsing

you
will be glimpsing

they
will be glimpsing

Tương lại hoàn thành

I
will have glimpsed

you
will have glimpsed

he/she/it
will have glimpsed

we
will have glimpsed

you
will have glimpsed

they
will have glimpsed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been glimpsing

you
will have been glimpsing

he/she/it
will have been glimpsing

we
will have been glimpsing

you
will have been glimpsing

they
will have been glimpsing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.