Glide

Chia đông từ “glide” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ glide. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to glide

Quá khứ đơn
  • glided

Quá khứ phân từ
  • glided

Trần thuật

Thì hiện tại

I
glide

you
glide

he/she/it
glides

we
glide

you
glide

they
glide

Thì hiện tại continuous

I
am gliding

you
are gliding

he/she/it
is gliding

we
are gliding

you
are gliding

they
are gliding

Quá khứ đơn

I
glided

you
glided

he/she/it
glided

we
glided

you
glided

they
glided

Quá khứ tiếp diễn

I
was gliding

you
were gliding

he/she/it
was gliding

we
were gliding

you
were gliding

they
were gliding

Hiện tại hoàn thành

I
have glided

you
have glided

he/she/it
has glided

we
have glided

you
have glided

they
have glided

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been gliding

you
have been gliding

he/she/it
has been gliding

we
have been gliding

you
have been gliding

they
have been gliding

Quá khứ hoàn thành

I
had glided

you
had glided

he/she/it
had glided

we
had glided

you
had glided

they
had glided

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been gliding

you
had been gliding

he/she/it
had been gliding

we
had been gliding

you
had been gliding

they
had been gliding

Tương lại đơn

I
will glide

you
will glide

he/she/it
will glide

we
will glide

you
will glide

they
will glide

Tương lại tiếp diễn

I
will be gliding

you
will be gliding

he/she/it
will be gliding

we
will be gliding

you
will be gliding

they
will be gliding

Tương lại hoàn thành

I
will have glided

you
will have glided

he/she/it
will have glided

we
will have glided

you
will have glided

they
will have glided

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been gliding

you
will have been gliding

he/she/it
will have been gliding

we
will have been gliding

you
will have been gliding

they
will have been gliding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.