Gleam

Chia đông từ “gleam” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ gleam. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to gleam

Quá khứ đơn
  • gleamed

Quá khứ phân từ
  • gleamed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
gleam

you
gleam

he/she/it
gleams

we
gleam

you
gleam

they
gleam

Thì hiện tại continuous

I
am gleaming

you
are gleaming

he/she/it
is gleaming

we
are gleaming

you
are gleaming

they
are gleaming

Quá khứ đơn

I
gleamed

you
gleamed

he/she/it
gleamed

we
gleamed

you
gleamed

they
gleamed

Quá khứ tiếp diễn

I
was gleaming

you
were gleaming

he/she/it
was gleaming

we
were gleaming

you
were gleaming

they
were gleaming

Hiện tại hoàn thành

I
have gleamed

you
have gleamed

he/she/it
has gleamed

we
have gleamed

you
have gleamed

they
have gleamed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been gleaming

you
have been gleaming

he/she/it
has been gleaming

we
have been gleaming

you
have been gleaming

they
have been gleaming

Quá khứ hoàn thành

I
had gleamed

you
had gleamed

he/she/it
had gleamed

we
had gleamed

you
had gleamed

they
had gleamed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been gleaming

you
had been gleaming

he/she/it
had been gleaming

we
had been gleaming

you
had been gleaming

they
had been gleaming

Tương lại đơn

I
will gleam

you
will gleam

he/she/it
will gleam

we
will gleam

you
will gleam

they
will gleam

Tương lại tiếp diễn

I
will be gleaming

you
will be gleaming

he/she/it
will be gleaming

we
will be gleaming

you
will be gleaming

they
will be gleaming

Tương lại hoàn thành

I
will have gleamed

you
will have gleamed

he/she/it
will have gleamed

we
will have gleamed

you
will have gleamed

they
will have gleamed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been gleaming

you
will have been gleaming

he/she/it
will have been gleaming

we
will have been gleaming

you
will have been gleaming

they
will have been gleaming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.