Gild

Chia đông từ “gild” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ gild. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to gild

Quá khứ đơn
  • gilded; gilt

Quá khứ phân từ
  • gilded; gilt

Trần thuật

Thì hiện tại

I
gild

you
gild

he/she/it
gilds

we
gild

you
gild

they
gild

Thì hiện tại continuous

I
am gilding

you
are gilding

he/she/it
is gilding

we
are gilding

you
are gilding

they
are gilding

Quá khứ đơn

I
gilded; gilt

you
gilded; gilt

he/she/it
gilded; gilt

we
gilded; gilt

you
gilded; gilt

they
gilded; gilt

Quá khứ tiếp diễn

I
was gilding

you
were gilding

he/she/it
was gilding

we
were gilding

you
were gilding

they
were gilding

Hiện tại hoàn thành

I
have gilded

you
have gilded

he/she/it
has gilded

we
have gilded

you
have gilded

they
have gilded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been gilding

you
have been gilding

he/she/it
has been gilding

we
have been gilding

you
have been gilding

they
have been gilding

Quá khứ hoàn thành

I
had gilded

you
had gilded

he/she/it
had gilded

we
had gilded

you
had gilded

they
had gilded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been gilding

you
had been gilding

he/she/it
had been gilding

we
had been gilding

you
had been gilding

they
had been gilding

Tương lại đơn

I
will gild

you
will gild

he/she/it
will gild

we
will gild

you
will gild

they
will gild

Tương lại tiếp diễn

I
will be gilding

you
will be gilding

he/she/it
will be gilding

we
will be gilding

you
will be gilding

they
will be gilding

Tương lại hoàn thành

I
will have gilded

you
will have gilded

he/she/it
will have gilded

we
will have gilded

you
will have gilded

they
will have gilded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been gilding

you
will have been gilding

he/she/it
will have been gilding

we
will have been gilding

you
will have been gilding

they
will have been gilding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.