Gift

Chia đông từ “gift” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ gift. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to gift

Quá khứ đơn
  • gifted

Quá khứ phân từ
  • gifted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
gift

you
gift

he/she/it
gifts

we
gift

you
gift

they
gift

Thì hiện tại continuous

I
am gifting

you
are gifting

he/she/it
is gifting

we
are gifting

you
are gifting

they
are gifting

Quá khứ đơn

I
gifted

you
gifted

he/she/it
gifted

we
gifted

you
gifted

they
gifted

Quá khứ tiếp diễn

I
was gifting

you
were gifting

he/she/it
was gifting

we
were gifting

you
were gifting

they
were gifting

Hiện tại hoàn thành

I
have gifted

you
have gifted

he/she/it
has gifted

we
have gifted

you
have gifted

they
have gifted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been gifting

you
have been gifting

he/she/it
has been gifting

we
have been gifting

you
have been gifting

they
have been gifting

Quá khứ hoàn thành

I
had gifted

you
had gifted

he/she/it
had gifted

we
had gifted

you
had gifted

they
had gifted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been gifting

you
had been gifting

he/she/it
had been gifting

we
had been gifting

you
had been gifting

they
had been gifting

Tương lại đơn

I
will gift

you
will gift

he/she/it
will gift

we
will gift

you
will gift

they
will gift

Tương lại tiếp diễn

I
will be gifting

you
will be gifting

he/she/it
will be gifting

we
will be gifting

you
will be gifting

they
will be gifting

Tương lại hoàn thành

I
will have gifted

you
will have gifted

he/she/it
will have gifted

we
will have gifted

you
will have gifted

they
will have gifted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been gifting

you
will have been gifting

he/she/it
will have been gifting

we
will have been gifting

you
will have been gifting

they
will have been gifting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.