Get

Chia đông từ “get” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ get. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to get

Quá khứ đơn
  • got

Quá khứ phân từ
  • got

Trần thuật

Thì hiện tại

I
get

you
get

he/she/it
gets

we
get

you
get

they
get

Thì hiện tại continuous

I
am getting

you
are getting

he/she/it
is getting

we
are getting

you
are getting

they
are getting

Quá khứ đơn

I
got

you
got

he/she/it
got

we
got

you
got

they
got

Quá khứ tiếp diễn

I
was getting

you
were getting

he/she/it
was getting

we
were getting

you
were getting

they
were getting

Hiện tại hoàn thành

I
have got

you
have got

he/she/it
has got

we
have got

you
have got

they
have got

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been getting

you
have been getting

he/she/it
has been getting

we
have been getting

you
have been getting

they
have been getting

Quá khứ hoàn thành

I
had got

you
had got

he/she/it
had got

we
had got

you
had got

they
had got

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been getting

you
had been getting

he/she/it
had been getting

we
had been getting

you
had been getting

they
had been getting

Tương lại đơn

I
will get

you
will get

he/she/it
will get

we
will get

you
will get

they
will get

Tương lại tiếp diễn

I
will be getting

you
will be getting

he/she/it
will be getting

we
will be getting

you
will be getting

they
will be getting

Tương lại hoàn thành

I
will have got

you
will have got

he/she/it
will have got

we
will have got

you
will have got

they
will have got

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been getting

you
will have been getting

he/she/it
will have been getting

we
will have been getting

you
will have been getting

they
will have been getting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.