Gear

Chia đông từ “gear” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ gear. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to gear

Quá khứ đơn
  • geared

Quá khứ phân từ
  • geared

Trần thuật

Thì hiện tại

I
gear

you
gear

he/she/it
gears

we
gear

you
gear

they
gear

Thì hiện tại continuous

I
am gearing

you
are gearing

he/she/it
is gearing

we
are gearing

you
are gearing

they
are gearing

Quá khứ đơn

I
geared

you
geared

he/she/it
geared

we
geared

you
geared

they
geared

Quá khứ tiếp diễn

I
was gearing

you
were gearing

he/she/it
was gearing

we
were gearing

you
were gearing

they
were gearing

Hiện tại hoàn thành

I
have geared

you
have geared

he/she/it
has geared

we
have geared

you
have geared

they
have geared

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been gearing

you
have been gearing

he/she/it
has been gearing

we
have been gearing

you
have been gearing

they
have been gearing

Quá khứ hoàn thành

I
had geared

you
had geared

he/she/it
had geared

we
had geared

you
had geared

they
had geared

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been gearing

you
had been gearing

he/she/it
had been gearing

we
had been gearing

you
had been gearing

they
had been gearing

Tương lại đơn

I
will gear

you
will gear

he/she/it
will gear

we
will gear

you
will gear

they
will gear

Tương lại tiếp diễn

I
will be gearing

you
will be gearing

he/she/it
will be gearing

we
will be gearing

you
will be gearing

they
will be gearing

Tương lại hoàn thành

I
will have geared

you
will have geared

he/she/it
will have geared

we
will have geared

you
will have geared

they
will have geared

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been gearing

you
will have been gearing

he/she/it
will have been gearing

we
will have been gearing

you
will have been gearing

they
will have been gearing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.