Gasp

Chia đông từ “gasp” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ gasp. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to gasp

Quá khứ đơn
  • gasped

Quá khứ phân từ
  • gasped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
gasp

you
gasp

he/she/it
gasps

we
gasp

you
gasp

they
gasp

Thì hiện tại continuous

I
am gasping

you
are gasping

he/she/it
is gasping

we
are gasping

you
are gasping

they
are gasping

Quá khứ đơn

I
gasped

you
gasped

he/she/it
gasped

we
gasped

you
gasped

they
gasped

Quá khứ tiếp diễn

I
was gasping

you
were gasping

he/she/it
was gasping

we
were gasping

you
were gasping

they
were gasping

Hiện tại hoàn thành

I
have gasped

you
have gasped

he/she/it
has gasped

we
have gasped

you
have gasped

they
have gasped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been gasping

you
have been gasping

he/she/it
has been gasping

we
have been gasping

you
have been gasping

they
have been gasping

Quá khứ hoàn thành

I
had gasped

you
had gasped

he/she/it
had gasped

we
had gasped

you
had gasped

they
had gasped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been gasping

you
had been gasping

he/she/it
had been gasping

we
had been gasping

you
had been gasping

they
had been gasping

Tương lại đơn

I
will gasp

you
will gasp

he/she/it
will gasp

we
will gasp

you
will gasp

they
will gasp

Tương lại tiếp diễn

I
will be gasping

you
will be gasping

he/she/it
will be gasping

we
will be gasping

you
will be gasping

they
will be gasping

Tương lại hoàn thành

I
will have gasped

you
will have gasped

he/she/it
will have gasped

we
will have gasped

you
will have gasped

they
will have gasped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been gasping

you
will have been gasping

he/she/it
will have been gasping

we
will have been gasping

you
will have been gasping

they
will have been gasping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.