Galvanize

Chia đông từ “galvanize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ galvanize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to galvanize

Quá khứ đơn
  • galvanized

Quá khứ phân từ
  • galvanized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
galvanize

you
galvanize

he/she/it
galvanizes

we
galvanize

you
galvanize

they
galvanize

Thì hiện tại continuous

I
am galvanizing

you
are galvanizing

he/she/it
is galvanizing

we
are galvanizing

you
are galvanizing

they
are galvanizing

Quá khứ đơn

I
galvanized

you
galvanized

he/she/it
galvanized

we
galvanized

you
galvanized

they
galvanized

Quá khứ tiếp diễn

I
was galvanizing

you
were galvanizing

he/she/it
was galvanizing

we
were galvanizing

you
were galvanizing

they
were galvanizing

Hiện tại hoàn thành

I
have galvanized

you
have galvanized

he/she/it
has galvanized

we
have galvanized

you
have galvanized

they
have galvanized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been galvanizing

you
have been galvanizing

he/she/it
has been galvanizing

we
have been galvanizing

you
have been galvanizing

they
have been galvanizing

Quá khứ hoàn thành

I
had galvanized

you
had galvanized

he/she/it
had galvanized

we
had galvanized

you
had galvanized

they
had galvanized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been galvanizing

you
had been galvanizing

he/she/it
had been galvanizing

we
had been galvanizing

you
had been galvanizing

they
had been galvanizing

Tương lại đơn

I
will galvanize

you
will galvanize

he/she/it
will galvanize

we
will galvanize

you
will galvanize

they
will galvanize

Tương lại tiếp diễn

I
will be galvanizing

you
will be galvanizing

he/she/it
will be galvanizing

we
will be galvanizing

you
will be galvanizing

they
will be galvanizing

Tương lại hoàn thành

I
will have galvanized

you
will have galvanized

he/she/it
will have galvanized

we
will have galvanized

you
will have galvanized

they
will have galvanized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been galvanizing

you
will have been galvanizing

he/she/it
will have been galvanizing

we
will have been galvanizing

you
will have been galvanizing

they
will have been galvanizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.