Gallop

Chia đông từ “gallop” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ gallop. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to gallop

Quá khứ đơn
  • galloped

Quá khứ phân từ
  • galloped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
gallop

you
gallop

he/she/it
gallops

we
gallop

you
gallop

they
gallop

Thì hiện tại continuous

I
am galloping

you
are galloping

he/she/it
is galloping

we
are galloping

you
are galloping

they
are galloping

Quá khứ đơn

I
galloped

you
galloped

he/she/it
galloped

we
galloped

you
galloped

they
galloped

Quá khứ tiếp diễn

I
was galloping

you
were galloping

he/she/it
was galloping

we
were galloping

you
were galloping

they
were galloping

Hiện tại hoàn thành

I
have galloped

you
have galloped

he/she/it
has galloped

we
have galloped

you
have galloped

they
have galloped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been galloping

you
have been galloping

he/she/it
has been galloping

we
have been galloping

you
have been galloping

they
have been galloping

Quá khứ hoàn thành

I
had galloped

you
had galloped

he/she/it
had galloped

we
had galloped

you
had galloped

they
had galloped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been galloping

you
had been galloping

he/she/it
had been galloping

we
had been galloping

you
had been galloping

they
had been galloping

Tương lại đơn

I
will gallop

you
will gallop

he/she/it
will gallop

we
will gallop

you
will gallop

they
will gallop

Tương lại tiếp diễn

I
will be galloping

you
will be galloping

he/she/it
will be galloping

we
will be galloping

you
will be galloping

they
will be galloping

Tương lại hoàn thành

I
will have galloped

you
will have galloped

he/she/it
will have galloped

we
will have galloped

you
will have galloped

they
will have galloped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been galloping

you
will have been galloping

he/she/it
will have been galloping

we
will have been galloping

you
will have been galloping

they
will have been galloping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.