Furrow

Chia đông từ “furrow” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ furrow. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to furrow

Quá khứ đơn
  • furrowed

Quá khứ phân từ
  • furrowed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
furrow

you
furrow

he/she/it
furrows

we
furrow

you
furrow

they
furrow

Thì hiện tại continuous

I
am furrowing

you
are furrowing

he/she/it
is furrowing

we
are furrowing

you
are furrowing

they
are furrowing

Quá khứ đơn

I
furrowed

you
furrowed

he/she/it
furrowed

we
furrowed

you
furrowed

they
furrowed

Quá khứ tiếp diễn

I
was furrowing

you
were furrowing

he/she/it
was furrowing

we
were furrowing

you
were furrowing

they
were furrowing

Hiện tại hoàn thành

I
have furrowed

you
have furrowed

he/she/it
has furrowed

we
have furrowed

you
have furrowed

they
have furrowed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been furrowing

you
have been furrowing

he/she/it
has been furrowing

we
have been furrowing

you
have been furrowing

they
have been furrowing

Quá khứ hoàn thành

I
had furrowed

you
had furrowed

he/she/it
had furrowed

we
had furrowed

you
had furrowed

they
had furrowed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been furrowing

you
had been furrowing

he/she/it
had been furrowing

we
had been furrowing

you
had been furrowing

they
had been furrowing

Tương lại đơn

I
will furrow

you
will furrow

he/she/it
will furrow

we
will furrow

you
will furrow

they
will furrow

Tương lại tiếp diễn

I
will be furrowing

you
will be furrowing

he/she/it
will be furrowing

we
will be furrowing

you
will be furrowing

they
will be furrowing

Tương lại hoàn thành

I
will have furrowed

you
will have furrowed

he/she/it
will have furrowed

we
will have furrowed

you
will have furrowed

they
will have furrowed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been furrowing

you
will have been furrowing

he/she/it
will have been furrowing

we
will have been furrowing

you
will have been furrowing

they
will have been furrowing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.