Furnish

Chia đông từ “furnish” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ furnish. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to furnish

Quá khứ đơn
  • furnished

Quá khứ phân từ
  • furnished

Trần thuật

Thì hiện tại

I
furnish

you
furnish

he/she/it
furnishes

we
furnish

you
furnish

they
furnish

Thì hiện tại continuous

I
am furnishing

you
are furnishing

he/she/it
is furnishing

we
are furnishing

you
are furnishing

they
are furnishing

Quá khứ đơn

I
furnished

you
furnished

he/she/it
furnished

we
furnished

you
furnished

they
furnished

Quá khứ tiếp diễn

I
was furnishing

you
were furnishing

he/she/it
was furnishing

we
were furnishing

you
were furnishing

they
were furnishing

Hiện tại hoàn thành

I
have furnished

you
have furnished

he/she/it
has furnished

we
have furnished

you
have furnished

they
have furnished

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been furnishing

you
have been furnishing

he/she/it
has been furnishing

we
have been furnishing

you
have been furnishing

they
have been furnishing

Quá khứ hoàn thành

I
had furnished

you
had furnished

he/she/it
had furnished

we
had furnished

you
had furnished

they
had furnished

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been furnishing

you
had been furnishing

he/she/it
had been furnishing

we
had been furnishing

you
had been furnishing

they
had been furnishing

Tương lại đơn

I
will furnish

you
will furnish

he/she/it
will furnish

we
will furnish

you
will furnish

they
will furnish

Tương lại tiếp diễn

I
will be furnishing

you
will be furnishing

he/she/it
will be furnishing

we
will be furnishing

you
will be furnishing

they
will be furnishing

Tương lại hoàn thành

I
will have furnished

you
will have furnished

he/she/it
will have furnished

we
will have furnished

you
will have furnished

they
will have furnished

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been furnishing

you
will have been furnishing

he/she/it
will have been furnishing

we
will have been furnishing

you
will have been furnishing

they
will have been furnishing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.