Fulfill

Chia đông từ “fulfill” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ fulfill. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to fulfill

Quá khứ đơn
  • fulfilled

Quá khứ phân từ
  • fulfilled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
fulfill

you
fulfill

he/she/it
fulfills

we
fulfill

you
fulfill

they
fulfill

Thì hiện tại continuous

I
am fulfilling

you
are fulfilling

he/she/it
is fulfilling

we
are fulfilling

you
are fulfilling

they
are fulfilling

Quá khứ đơn

I
fulfilled

you
fulfilled

he/she/it
fulfilled

we
fulfilled

you
fulfilled

they
fulfilled

Quá khứ tiếp diễn

I
was fulfilling

you
were fulfilling

he/she/it
was fulfilling

we
were fulfilling

you
were fulfilling

they
were fulfilling

Hiện tại hoàn thành

I
have fulfilled

you
have fulfilled

he/she/it
has fulfilled

we
have fulfilled

you
have fulfilled

they
have fulfilled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been fulfilling

you
have been fulfilling

he/she/it
has been fulfilling

we
have been fulfilling

you
have been fulfilling

they
have been fulfilling

Quá khứ hoàn thành

I
had fulfilled

you
had fulfilled

he/she/it
had fulfilled

we
had fulfilled

you
had fulfilled

they
had fulfilled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been fulfilling

you
had been fulfilling

he/she/it
had been fulfilling

we
had been fulfilling

you
had been fulfilling

they
had been fulfilling

Tương lại đơn

I
will fulfill

you
will fulfill

he/she/it
will fulfill

we
will fulfill

you
will fulfill

they
will fulfill

Tương lại tiếp diễn

I
will be fulfilling

you
will be fulfilling

he/she/it
will be fulfilling

we
will be fulfilling

you
will be fulfilling

they
will be fulfilling

Tương lại hoàn thành

I
will have fulfilled

you
will have fulfilled

he/she/it
will have fulfilled

we
will have fulfilled

you
will have fulfilled

they
will have fulfilled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been fulfilling

you
will have been fulfilling

he/she/it
will have been fulfilling

we
will have been fulfilling

you
will have been fulfilling

they
will have been fulfilling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.