Fry

Chia đông từ “fry” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ fry. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to fry

Quá khứ đơn
  • fried

Quá khứ phân từ
  • fried

Trần thuật

Thì hiện tại

I
fry

you
fry

he/she/it
fries

we
fry

you
fry

they
fry

Thì hiện tại continuous

I
am frying

you
are frying

he/she/it
is frying

we
are frying

you
are frying

they
are frying

Quá khứ đơn

I
fried

you
fried

he/she/it
fried

we
fried

you
fried

they
fried

Quá khứ tiếp diễn

I
was frying

you
were frying

he/she/it
was frying

we
were frying

you
were frying

they
were frying

Hiện tại hoàn thành

I
have fried

you
have fried

he/she/it
has fried

we
have fried

you
have fried

they
have fried

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been frying

you
have been frying

he/she/it
has been frying

we
have been frying

you
have been frying

they
have been frying

Quá khứ hoàn thành

I
had fried

you
had fried

he/she/it
had fried

we
had fried

you
had fried

they
had fried

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been frying

you
had been frying

he/she/it
had been frying

we
had been frying

you
had been frying

they
had been frying

Tương lại đơn

I
will fry

you
will fry

he/she/it
will fry

we
will fry

you
will fry

they
will fry

Tương lại tiếp diễn

I
will be frying

you
will be frying

he/she/it
will be frying

we
will be frying

you
will be frying

they
will be frying

Tương lại hoàn thành

I
will have fried

you
will have fried

he/she/it
will have fried

we
will have fried

you
will have fried

they
will have fried

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been frying

you
will have been frying

he/she/it
will have been frying

we
will have been frying

you
will have been frying

they
will have been frying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.