Front

Chia đông từ “front” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ front. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to front

Quá khứ đơn
  • fronted

Quá khứ phân từ
  • fronted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
front

you
front

he/she/it
fronts

we
front

you
front

they
front

Thì hiện tại continuous

I
am fronting

you
are fronting

he/she/it
is fronting

we
are fronting

you
are fronting

they
are fronting

Quá khứ đơn

I
fronted

you
fronted

he/she/it
fronted

we
fronted

you
fronted

they
fronted

Quá khứ tiếp diễn

I
was fronting

you
were fronting

he/she/it
was fronting

we
were fronting

you
were fronting

they
were fronting

Hiện tại hoàn thành

I
have fronted

you
have fronted

he/she/it
has fronted

we
have fronted

you
have fronted

they
have fronted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been fronting

you
have been fronting

he/she/it
has been fronting

we
have been fronting

you
have been fronting

they
have been fronting

Quá khứ hoàn thành

I
had fronted

you
had fronted

he/she/it
had fronted

we
had fronted

you
had fronted

they
had fronted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been fronting

you
had been fronting

he/she/it
had been fronting

we
had been fronting

you
had been fronting

they
had been fronting

Tương lại đơn

I
will front

you
will front

he/she/it
will front

we
will front

you
will front

they
will front

Tương lại tiếp diễn

I
will be fronting

you
will be fronting

he/she/it
will be fronting

we
will be fronting

you
will be fronting

they
will be fronting

Tương lại hoàn thành

I
will have fronted

you
will have fronted

he/she/it
will have fronted

we
will have fronted

you
will have fronted

they
will have fronted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been fronting

you
will have been fronting

he/she/it
will have been fronting

we
will have been fronting

you
will have been fronting

they
will have been fronting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.