Frequent

Chia đông từ “frequent” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ frequent. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to frequent

Quá khứ đơn
  • frequented

Quá khứ phân từ
  • frequented

Trần thuật

Thì hiện tại

I
frequent

you
frequent

he/she/it
frequents

we
frequent

you
frequent

they
frequent

Thì hiện tại continuous

I
am frequenting

you
are frequenting

he/she/it
is frequenting

we
are frequenting

you
are frequenting

they
are frequenting

Quá khứ đơn

I
frequented

you
frequented

he/she/it
frequented

we
frequented

you
frequented

they
frequented

Quá khứ tiếp diễn

I
was frequenting

you
were frequenting

he/she/it
was frequenting

we
were frequenting

you
were frequenting

they
were frequenting

Hiện tại hoàn thành

I
have frequented

you
have frequented

he/she/it
has frequented

we
have frequented

you
have frequented

they
have frequented

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been frequenting

you
have been frequenting

he/she/it
has been frequenting

we
have been frequenting

you
have been frequenting

they
have been frequenting

Quá khứ hoàn thành

I
had frequented

you
had frequented

he/she/it
had frequented

we
had frequented

you
had frequented

they
had frequented

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been frequenting

you
had been frequenting

he/she/it
had been frequenting

we
had been frequenting

you
had been frequenting

they
had been frequenting

Tương lại đơn

I
will frequent

you
will frequent

he/she/it
will frequent

we
will frequent

you
will frequent

they
will frequent

Tương lại tiếp diễn

I
will be frequenting

you
will be frequenting

he/she/it
will be frequenting

we
will be frequenting

you
will be frequenting

they
will be frequenting

Tương lại hoàn thành

I
will have frequented

you
will have frequented

he/she/it
will have frequented

we
will have frequented

you
will have frequented

they
will have frequented

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been frequenting

you
will have been frequenting

he/she/it
will have been frequenting

we
will have been frequenting

you
will have been frequenting

they
will have been frequenting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.