Freeze

Chia đông từ “freeze” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ freeze. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to freeze

Quá khứ đơn
  • froze

Quá khứ phân từ
  • frozen

Trần thuật

Thì hiện tại

I
freeze

you
freeze

he/she/it
freezes

we
freeze

you
freeze

they
freeze

Thì hiện tại continuous

I
am freezing

you
are freezing

he/she/it
is freezing

we
are freezing

you
are freezing

they
are freezing

Quá khứ đơn

I
froze

you
froze

he/she/it
froze

we
froze

you
froze

they
froze

Quá khứ tiếp diễn

I
was freezing

you
were freezing

he/she/it
was freezing

we
were freezing

you
were freezing

they
were freezing

Hiện tại hoàn thành

I
have frozen

you
have frozen

he/she/it
has frozen

we
have frozen

you
have frozen

they
have frozen

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been freezing

you
have been freezing

he/she/it
has been freezing

we
have been freezing

you
have been freezing

they
have been freezing

Quá khứ hoàn thành

I
had frozen

you
had frozen

he/she/it
had frozen

we
had frozen

you
had frozen

they
had frozen

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been freezing

you
had been freezing

he/she/it
had been freezing

we
had been freezing

you
had been freezing

they
had been freezing

Tương lại đơn

I
will freeze

you
will freeze

he/she/it
will freeze

we
will freeze

you
will freeze

they
will freeze

Tương lại tiếp diễn

I
will be freezing

you
will be freezing

he/she/it
will be freezing

we
will be freezing

you
will be freezing

they
will be freezing

Tương lại hoàn thành

I
will have frozen

you
will have frozen

he/she/it
will have frozen

we
will have frozen

you
will have frozen

they
will have frozen

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been freezing

you
will have been freezing

he/she/it
will have been freezing

we
will have been freezing

you
will have been freezing

they
will have been freezing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.