Free

Chia đông từ “free” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ free. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to free

Quá khứ đơn
  • freed

Quá khứ phân từ
  • freed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
free

you
free

he/she/it
frees

we
free

you
free

they
free

Thì hiện tại continuous

I
am freeing

you
are freeing

he/she/it
is freeing

we
are freeing

you
are freeing

they
are freeing

Quá khứ đơn

I
freed

you
freed

he/she/it
freed

we
freed

you
freed

they
freed

Quá khứ tiếp diễn

I
was freeing

you
were freeing

he/she/it
was freeing

we
were freeing

you
were freeing

they
were freeing

Hiện tại hoàn thành

I
have freed

you
have freed

he/she/it
has freed

we
have freed

you
have freed

they
have freed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been freeing

you
have been freeing

he/she/it
has been freeing

we
have been freeing

you
have been freeing

they
have been freeing

Quá khứ hoàn thành

I
had freed

you
had freed

he/she/it
had freed

we
had freed

you
had freed

they
had freed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been freeing

you
had been freeing

he/she/it
had been freeing

we
had been freeing

you
had been freeing

they
had been freeing

Tương lại đơn

I
will free

you
will free

he/she/it
will free

we
will free

you
will free

they
will free

Tương lại tiếp diễn

I
will be freeing

you
will be freeing

he/she/it
will be freeing

we
will be freeing

you
will be freeing

they
will be freeing

Tương lại hoàn thành

I
will have freed

you
will have freed

he/she/it
will have freed

we
will have freed

you
will have freed

they
will have freed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been freeing

you
will have been freeing

he/she/it
will have been freeing

we
will have been freeing

you
will have been freeing

they
will have been freeing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.