Foster

Chia đông từ “foster” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ foster. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to foster

Quá khứ đơn
  • fostered

Quá khứ phân từ
  • fostered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
foster

you
foster

he/she/it
fosters

we
foster

you
foster

they
foster

Thì hiện tại continuous

I
am fostering

you
are fostering

he/she/it
is fostering

we
are fostering

you
are fostering

they
are fostering

Quá khứ đơn

I
fostered

you
fostered

he/she/it
fostered

we
fostered

you
fostered

they
fostered

Quá khứ tiếp diễn

I
was fostering

you
were fostering

he/she/it
was fostering

we
were fostering

you
were fostering

they
were fostering

Hiện tại hoàn thành

I
have fostered

you
have fostered

he/she/it
has fostered

we
have fostered

you
have fostered

they
have fostered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been fostering

you
have been fostering

he/she/it
has been fostering

we
have been fostering

you
have been fostering

they
have been fostering

Quá khứ hoàn thành

I
had fostered

you
had fostered

he/she/it
had fostered

we
had fostered

you
had fostered

they
had fostered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been fostering

you
had been fostering

he/she/it
had been fostering

we
had been fostering

you
had been fostering

they
had been fostering

Tương lại đơn

I
will foster

you
will foster

he/she/it
will foster

we
will foster

you
will foster

they
will foster

Tương lại tiếp diễn

I
will be fostering

you
will be fostering

he/she/it
will be fostering

we
will be fostering

you
will be fostering

they
will be fostering

Tương lại hoàn thành

I
will have fostered

you
will have fostered

he/she/it
will have fostered

we
will have fostered

you
will have fostered

they
will have fostered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been fostering

you
will have been fostering

he/she/it
will have been fostering

we
will have been fostering

you
will have been fostering

they
will have been fostering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.