Forward

Chia đông từ “forward” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ forward. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to forward

Quá khứ đơn
  • forwarded

Quá khứ phân từ
  • forwarded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
forward

you
forward

he/she/it
forwards

we
forward

you
forward

they
forward

Thì hiện tại continuous

I
am forwarding

you
are forwarding

he/she/it
is forwarding

we
are forwarding

you
are forwarding

they
are forwarding

Quá khứ đơn

I
forwarded

you
forwarded

he/she/it
forwarded

we
forwarded

you
forwarded

they
forwarded

Quá khứ tiếp diễn

I
was forwarding

you
were forwarding

he/she/it
was forwarding

we
were forwarding

you
were forwarding

they
were forwarding

Hiện tại hoàn thành

I
have forwarded

you
have forwarded

he/she/it
has forwarded

we
have forwarded

you
have forwarded

they
have forwarded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been forwarding

you
have been forwarding

he/she/it
has been forwarding

we
have been forwarding

you
have been forwarding

they
have been forwarding

Quá khứ hoàn thành

I
had forwarded

you
had forwarded

he/she/it
had forwarded

we
had forwarded

you
had forwarded

they
had forwarded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been forwarding

you
had been forwarding

he/she/it
had been forwarding

we
had been forwarding

you
had been forwarding

they
had been forwarding

Tương lại đơn

I
will forward

you
will forward

he/she/it
will forward

we
will forward

you
will forward

they
will forward

Tương lại tiếp diễn

I
will be forwarding

you
will be forwarding

he/she/it
will be forwarding

we
will be forwarding

you
will be forwarding

they
will be forwarding

Tương lại hoàn thành

I
will have forwarded

you
will have forwarded

he/she/it
will have forwarded

we
will have forwarded

you
will have forwarded

they
will have forwarded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been forwarding

you
will have been forwarding

he/she/it
will have been forwarding

we
will have been forwarding

you
will have been forwarding

they
will have been forwarding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.