Forge

Chia đông từ “forge” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ forge. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to forge

Quá khứ đơn
  • forged

Quá khứ phân từ
  • forged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
forge

you
forge

he/she/it
forges

we
forge

you
forge

they
forge

Thì hiện tại continuous

I
am forging

you
are forging

he/she/it
is forging

we
are forging

you
are forging

they
are forging

Quá khứ đơn

I
forged

you
forged

he/she/it
forged

we
forged

you
forged

they
forged

Quá khứ tiếp diễn

I
was forging

you
were forging

he/she/it
was forging

we
were forging

you
were forging

they
were forging

Hiện tại hoàn thành

I
have forged

you
have forged

he/she/it
has forged

we
have forged

you
have forged

they
have forged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been forging

you
have been forging

he/she/it
has been forging

we
have been forging

you
have been forging

they
have been forging

Quá khứ hoàn thành

I
had forged

you
had forged

he/she/it
had forged

we
had forged

you
had forged

they
had forged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been forging

you
had been forging

he/she/it
had been forging

we
had been forging

you
had been forging

they
had been forging

Tương lại đơn

I
will forge

you
will forge

he/she/it
will forge

we
will forge

you
will forge

they
will forge

Tương lại tiếp diễn

I
will be forging

you
will be forging

he/she/it
will be forging

we
will be forging

you
will be forging

they
will be forging

Tương lại hoàn thành

I
will have forged

you
will have forged

he/she/it
will have forged

we
will have forged

you
will have forged

they
will have forged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been forging

you
will have been forging

he/she/it
will have been forging

we
will have been forging

you
will have been forging

they
will have been forging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.