Forfeit

Chia đông từ “forfeit” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ forfeit. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to forfeit

Quá khứ đơn
  • forfeited

Quá khứ phân từ
  • forfeited

Trần thuật

Thì hiện tại

I
forfeit

you
forfeit

he/she/it
forfeits

we
forfeit

you
forfeit

they
forfeit

Thì hiện tại continuous

I
am forfeiting

you
are forfeiting

he/she/it
is forfeiting

we
are forfeiting

you
are forfeiting

they
are forfeiting

Quá khứ đơn

I
forfeited

you
forfeited

he/she/it
forfeited

we
forfeited

you
forfeited

they
forfeited

Quá khứ tiếp diễn

I
was forfeiting

you
were forfeiting

he/she/it
was forfeiting

we
were forfeiting

you
were forfeiting

they
were forfeiting

Hiện tại hoàn thành

I
have forfeited

you
have forfeited

he/she/it
has forfeited

we
have forfeited

you
have forfeited

they
have forfeited

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been forfeiting

you
have been forfeiting

he/she/it
has been forfeiting

we
have been forfeiting

you
have been forfeiting

they
have been forfeiting

Quá khứ hoàn thành

I
had forfeited

you
had forfeited

he/she/it
had forfeited

we
had forfeited

you
had forfeited

they
had forfeited

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been forfeiting

you
had been forfeiting

he/she/it
had been forfeiting

we
had been forfeiting

you
had been forfeiting

they
had been forfeiting

Tương lại đơn

I
will forfeit

you
will forfeit

he/she/it
will forfeit

we
will forfeit

you
will forfeit

they
will forfeit

Tương lại tiếp diễn

I
will be forfeiting

you
will be forfeiting

he/she/it
will be forfeiting

we
will be forfeiting

you
will be forfeiting

they
will be forfeiting

Tương lại hoàn thành

I
will have forfeited

you
will have forfeited

he/she/it
will have forfeited

we
will have forfeited

you
will have forfeited

they
will have forfeited

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been forfeiting

you
will have been forfeiting

he/she/it
will have been forfeiting

we
will have been forfeiting

you
will have been forfeiting

they
will have been forfeiting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.