Forecast

Chia đông từ “forecast” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ forecast. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to forecast

Quá khứ đơn
  • forecast; forecasted

Quá khứ phân từ
  • forecast; forecasted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
forecast

you
forecast

he/she/it
forecasts

we
forecast

you
forecast

they
forecast

Thì hiện tại continuous

I
am forecasting

you
are forecasting

he/she/it
is forecasting

we
are forecasting

you
are forecasting

they
are forecasting

Quá khứ đơn

I
forecast; forecasted

you
forecast; forecasted

he/she/it
forecast; forecasted

we
forecast; forecasted

you
forecast; forecasted

they
forecast; forecasted

Quá khứ tiếp diễn

I
was forecasting

you
were forecasting

he/she/it
was forecasting

we
were forecasting

you
were forecasting

they
were forecasting

Hiện tại hoàn thành

I
have forecast

you
have forecast

he/she/it
has forecast

we
have forecast

you
have forecast

they
have forecast

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been forecasting

you
have been forecasting

he/she/it
has been forecasting

we
have been forecasting

you
have been forecasting

they
have been forecasting

Quá khứ hoàn thành

I
had forecast

you
had forecast

he/she/it
had forecast

we
had forecast

you
had forecast

they
had forecast

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been forecasting

you
had been forecasting

he/she/it
had been forecasting

we
had been forecasting

you
had been forecasting

they
had been forecasting

Tương lại đơn

I
will forecast

you
will forecast

he/she/it
will forecast

we
will forecast

you
will forecast

they
will forecast

Tương lại tiếp diễn

I
will be forecasting

you
will be forecasting

he/she/it
will be forecasting

we
will be forecasting

you
will be forecasting

they
will be forecasting

Tương lại hoàn thành

I
will have forecast

you
will have forecast

he/she/it
will have forecast

we
will have forecast

you
will have forecast

they
will have forecast

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been forecasting

you
will have been forecasting

he/she/it
will have been forecasting

we
will have been forecasting

you
will have been forecasting

they
will have been forecasting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.