Ford

Chia đông từ “ford” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ ford. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to ford

Quá khứ đơn
  • forded

Quá khứ phân từ
  • forded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
ford

you
ford

he/she/it
fords

we
ford

you
ford

they
ford

Thì hiện tại continuous

I
am fording

you
are fording

he/she/it
is fording

we
are fording

you
are fording

they
are fording

Quá khứ đơn

I
forded

you
forded

he/she/it
forded

we
forded

you
forded

they
forded

Quá khứ tiếp diễn

I
was fording

you
were fording

he/she/it
was fording

we
were fording

you
were fording

they
were fording

Hiện tại hoàn thành

I
have forded

you
have forded

he/she/it
has forded

we
have forded

you
have forded

they
have forded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been fording

you
have been fording

he/she/it
has been fording

we
have been fording

you
have been fording

they
have been fording

Quá khứ hoàn thành

I
had forded

you
had forded

he/she/it
had forded

we
had forded

you
had forded

they
had forded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been fording

you
had been fording

he/she/it
had been fording

we
had been fording

you
had been fording

they
had been fording

Tương lại đơn

I
will ford

you
will ford

he/she/it
will ford

we
will ford

you
will ford

they
will ford

Tương lại tiếp diễn

I
will be fording

you
will be fording

he/she/it
will be fording

we
will be fording

you
will be fording

they
will be fording

Tương lại hoàn thành

I
will have forded

you
will have forded

he/she/it
will have forded

we
will have forded

you
will have forded

they
will have forded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been fording

you
will have been fording

he/she/it
will have been fording

we
will have been fording

you
will have been fording

they
will have been fording

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.