Force

Chia đông từ “force” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ force. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to force

Quá khứ đơn
  • forced

Quá khứ phân từ
  • forced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
force

you
force

he/she/it
forces

we
force

you
force

they
force

Thì hiện tại continuous

I
am forcing

you
are forcing

he/she/it
is forcing

we
are forcing

you
are forcing

they
are forcing

Quá khứ đơn

I
forced

you
forced

he/she/it
forced

we
forced

you
forced

they
forced

Quá khứ tiếp diễn

I
was forcing

you
were forcing

he/she/it
was forcing

we
were forcing

you
were forcing

they
were forcing

Hiện tại hoàn thành

I
have forced

you
have forced

he/she/it
has forced

we
have forced

you
have forced

they
have forced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been forcing

you
have been forcing

he/she/it
has been forcing

we
have been forcing

you
have been forcing

they
have been forcing

Quá khứ hoàn thành

I
had forced

you
had forced

he/she/it
had forced

we
had forced

you
had forced

they
had forced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been forcing

you
had been forcing

he/she/it
had been forcing

we
had been forcing

you
had been forcing

they
had been forcing

Tương lại đơn

I
will force

you
will force

he/she/it
will force

we
will force

you
will force

they
will force

Tương lại tiếp diễn

I
will be forcing

you
will be forcing

he/she/it
will be forcing

we
will be forcing

you
will be forcing

they
will be forcing

Tương lại hoàn thành

I
will have forced

you
will have forced

he/she/it
will have forced

we
will have forced

you
will have forced

they
will have forced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been forcing

you
will have been forcing

he/she/it
will have been forcing

we
will have been forcing

you
will have been forcing

they
will have been forcing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.