Foil

Chia đông từ “foil” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ foil. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to foil

Quá khứ đơn
  • foiled

Quá khứ phân từ
  • foiled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
foil

you
foil

he/she/it
foils

we
foil

you
foil

they
foil

Thì hiện tại continuous

I
am foiling

you
are foiling

he/she/it
is foiling

we
are foiling

you
are foiling

they
are foiling

Quá khứ đơn

I
foiled

you
foiled

he/she/it
foiled

we
foiled

you
foiled

they
foiled

Quá khứ tiếp diễn

I
was foiling

you
were foiling

he/she/it
was foiling

we
were foiling

you
were foiling

they
were foiling

Hiện tại hoàn thành

I
have foiled

you
have foiled

he/she/it
has foiled

we
have foiled

you
have foiled

they
have foiled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been foiling

you
have been foiling

he/she/it
has been foiling

we
have been foiling

you
have been foiling

they
have been foiling

Quá khứ hoàn thành

I
had foiled

you
had foiled

he/she/it
had foiled

we
had foiled

you
had foiled

they
had foiled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been foiling

you
had been foiling

he/she/it
had been foiling

we
had been foiling

you
had been foiling

they
had been foiling

Tương lại đơn

I
will foil

you
will foil

he/she/it
will foil

we
will foil

you
will foil

they
will foil

Tương lại tiếp diễn

I
will be foiling

you
will be foiling

he/she/it
will be foiling

we
will be foiling

you
will be foiling

they
will be foiling

Tương lại hoàn thành

I
will have foiled

you
will have foiled

he/she/it
will have foiled

we
will have foiled

you
will have foiled

they
will have foiled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been foiling

you
will have been foiling

he/she/it
will have been foiling

we
will have been foiling

you
will have been foiling

they
will have been foiling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.