Focus

Chia đông từ “focus” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ focus. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to focus

Quá khứ đơn
  • focused

Quá khứ phân từ
  • focused

Trần thuật

Thì hiện tại

I
focus

you
focus

he/she/it
focuses

we
focus

you
focus

they
focus

Thì hiện tại continuous

I
am focusing

you
are focusing

he/she/it
is focusing

we
are focusing

you
are focusing

they
are focusing

Quá khứ đơn

I
focused

you
focused

he/she/it
focused

we
focused

you
focused

they
focused

Quá khứ tiếp diễn

I
was focusing

you
were focusing

he/she/it
was focusing

we
were focusing

you
were focusing

they
were focusing

Hiện tại hoàn thành

I
have focused

you
have focused

he/she/it
has focused

we
have focused

you
have focused

they
have focused

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been focusing

you
have been focusing

he/she/it
has been focusing

we
have been focusing

you
have been focusing

they
have been focusing

Quá khứ hoàn thành

I
had focused

you
had focused

he/she/it
had focused

we
had focused

you
had focused

they
had focused

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been focusing

you
had been focusing

he/she/it
had been focusing

we
had been focusing

you
had been focusing

they
had been focusing

Tương lại đơn

I
will focus

you
will focus

he/she/it
will focus

we
will focus

you
will focus

they
will focus

Tương lại tiếp diễn

I
will be focusing

you
will be focusing

he/she/it
will be focusing

we
will be focusing

you
will be focusing

they
will be focusing

Tương lại hoàn thành

I
will have focused

you
will have focused

he/she/it
will have focused

we
will have focused

you
will have focused

they
will have focused

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been focusing

you
will have been focusing

he/she/it
will have been focusing

we
will have been focusing

you
will have been focusing

they
will have been focusing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.