Fluster

Chia đông từ “fluster” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ fluster. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to fluster

Quá khứ đơn
  • flustered

Quá khứ phân từ
  • flustered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
fluster

you
fluster

he/she/it
flusters

we
fluster

you
fluster

they
fluster

Thì hiện tại continuous

I
am flustering

you
are flustering

he/she/it
is flustering

we
are flustering

you
are flustering

they
are flustering

Quá khứ đơn

I
flustered

you
flustered

he/she/it
flustered

we
flustered

you
flustered

they
flustered

Quá khứ tiếp diễn

I
was flustering

you
were flustering

he/she/it
was flustering

we
were flustering

you
were flustering

they
were flustering

Hiện tại hoàn thành

I
have flustered

you
have flustered

he/she/it
has flustered

we
have flustered

you
have flustered

they
have flustered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been flustering

you
have been flustering

he/she/it
has been flustering

we
have been flustering

you
have been flustering

they
have been flustering

Quá khứ hoàn thành

I
had flustered

you
had flustered

he/she/it
had flustered

we
had flustered

you
had flustered

they
had flustered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been flustering

you
had been flustering

he/she/it
had been flustering

we
had been flustering

you
had been flustering

they
had been flustering

Tương lại đơn

I
will fluster

you
will fluster

he/she/it
will fluster

we
will fluster

you
will fluster

they
will fluster

Tương lại tiếp diễn

I
will be flustering

you
will be flustering

he/she/it
will be flustering

we
will be flustering

you
will be flustering

they
will be flustering

Tương lại hoàn thành

I
will have flustered

you
will have flustered

he/she/it
will have flustered

we
will have flustered

you
will have flustered

they
will have flustered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been flustering

you
will have been flustering

he/she/it
will have been flustering

we
will have been flustering

you
will have been flustering

they
will have been flustering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.