Flush

Chia đông từ “flush” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ flush. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to flush

Quá khứ đơn
  • flushed

Quá khứ phân từ
  • flushed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
flush

you
flush

he/she/it
flushes

we
flush

you
flush

they
flush

Thì hiện tại continuous

I
am flushing

you
are flushing

he/she/it
is flushing

we
are flushing

you
are flushing

they
are flushing

Quá khứ đơn

I
flushed

you
flushed

he/she/it
flushed

we
flushed

you
flushed

they
flushed

Quá khứ tiếp diễn

I
was flushing

you
were flushing

he/she/it
was flushing

we
were flushing

you
were flushing

they
were flushing

Hiện tại hoàn thành

I
have flushed

you
have flushed

he/she/it
has flushed

we
have flushed

you
have flushed

they
have flushed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been flushing

you
have been flushing

he/she/it
has been flushing

we
have been flushing

you
have been flushing

they
have been flushing

Quá khứ hoàn thành

I
had flushed

you
had flushed

he/she/it
had flushed

we
had flushed

you
had flushed

they
had flushed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been flushing

you
had been flushing

he/she/it
had been flushing

we
had been flushing

you
had been flushing

they
had been flushing

Tương lại đơn

I
will flush

you
will flush

he/she/it
will flush

we
will flush

you
will flush

they
will flush

Tương lại tiếp diễn

I
will be flushing

you
will be flushing

he/she/it
will be flushing

we
will be flushing

you
will be flushing

they
will be flushing

Tương lại hoàn thành

I
will have flushed

you
will have flushed

he/she/it
will have flushed

we
will have flushed

you
will have flushed

they
will have flushed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been flushing

you
will have been flushing

he/she/it
will have been flushing

we
will have been flushing

you
will have been flushing

they
will have been flushing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.