Flourish

Chia đông từ “flourish” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ flourish. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to flourish

Quá khứ đơn
  • flourished

Quá khứ phân từ
  • flourished

Trần thuật

Thì hiện tại

I
flourish

you
flourish

he/she/it
flourishes

we
flourish

you
flourish

they
flourish

Thì hiện tại continuous

I
am flourishing

you
are flourishing

he/she/it
is flourishing

we
are flourishing

you
are flourishing

they
are flourishing

Quá khứ đơn

I
flourished

you
flourished

he/she/it
flourished

we
flourished

you
flourished

they
flourished

Quá khứ tiếp diễn

I
was flourishing

you
were flourishing

he/she/it
was flourishing

we
were flourishing

you
were flourishing

they
were flourishing

Hiện tại hoàn thành

I
have flourished

you
have flourished

he/she/it
has flourished

we
have flourished

you
have flourished

they
have flourished

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been flourishing

you
have been flourishing

he/she/it
has been flourishing

we
have been flourishing

you
have been flourishing

they
have been flourishing

Quá khứ hoàn thành

I
had flourished

you
had flourished

he/she/it
had flourished

we
had flourished

you
had flourished

they
had flourished

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been flourishing

you
had been flourishing

he/she/it
had been flourishing

we
had been flourishing

you
had been flourishing

they
had been flourishing

Tương lại đơn

I
will flourish

you
will flourish

he/she/it
will flourish

we
will flourish

you
will flourish

they
will flourish

Tương lại tiếp diễn

I
will be flourishing

you
will be flourishing

he/she/it
will be flourishing

we
will be flourishing

you
will be flourishing

they
will be flourishing

Tương lại hoàn thành

I
will have flourished

you
will have flourished

he/she/it
will have flourished

we
will have flourished

you
will have flourished

they
will have flourished

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been flourishing

you
will have been flourishing

he/she/it
will have been flourishing

we
will have been flourishing

you
will have been flourishing

they
will have been flourishing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.