Flop

Chia đông từ “flop” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ flop. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to flop

Quá khứ đơn
  • flopped

Quá khứ phân từ
  • flopped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
flop

you
flop

he/she/it
flops

we
flop

you
flop

they
flop

Thì hiện tại continuous

I
am flopping

you
are flopping

he/she/it
is flopping

we
are flopping

you
are flopping

they
are flopping

Quá khứ đơn

I
flopped

you
flopped

he/she/it
flopped

we
flopped

you
flopped

they
flopped

Quá khứ tiếp diễn

I
was flopping

you
were flopping

he/she/it
was flopping

we
were flopping

you
were flopping

they
were flopping

Hiện tại hoàn thành

I
have flopped

you
have flopped

he/she/it
has flopped

we
have flopped

you
have flopped

they
have flopped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been flopping

you
have been flopping

he/she/it
has been flopping

we
have been flopping

you
have been flopping

they
have been flopping

Quá khứ hoàn thành

I
had flopped

you
had flopped

he/she/it
had flopped

we
had flopped

you
had flopped

they
had flopped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been flopping

you
had been flopping

he/she/it
had been flopping

we
had been flopping

you
had been flopping

they
had been flopping

Tương lại đơn

I
will flop

you
will flop

he/she/it
will flop

we
will flop

you
will flop

they
will flop

Tương lại tiếp diễn

I
will be flopping

you
will be flopping

he/she/it
will be flopping

we
will be flopping

you
will be flopping

they
will be flopping

Tương lại hoàn thành

I
will have flopped

you
will have flopped

he/she/it
will have flopped

we
will have flopped

you
will have flopped

they
will have flopped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been flopping

you
will have been flopping

he/she/it
will have been flopping

we
will have been flopping

you
will have been flopping

they
will have been flopping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.