Flock

Chia đông từ “flock” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ flock. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to flock

Quá khứ đơn
  • flocked

Quá khứ phân từ
  • flocked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
flock

you
flock

he/she/it
flocks

we
flock

you
flock

they
flock

Thì hiện tại continuous

I
am flocking

you
are flocking

he/she/it
is flocking

we
are flocking

you
are flocking

they
are flocking

Quá khứ đơn

I
flocked

you
flocked

he/she/it
flocked

we
flocked

you
flocked

they
flocked

Quá khứ tiếp diễn

I
was flocking

you
were flocking

he/she/it
was flocking

we
were flocking

you
were flocking

they
were flocking

Hiện tại hoàn thành

I
have flocked

you
have flocked

he/she/it
has flocked

we
have flocked

you
have flocked

they
have flocked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been flocking

you
have been flocking

he/she/it
has been flocking

we
have been flocking

you
have been flocking

they
have been flocking

Quá khứ hoàn thành

I
had flocked

you
had flocked

he/she/it
had flocked

we
had flocked

you
had flocked

they
had flocked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been flocking

you
had been flocking

he/she/it
had been flocking

we
had been flocking

you
had been flocking

they
had been flocking

Tương lại đơn

I
will flock

you
will flock

he/she/it
will flock

we
will flock

you
will flock

they
will flock

Tương lại tiếp diễn

I
will be flocking

you
will be flocking

he/she/it
will be flocking

we
will be flocking

you
will be flocking

they
will be flocking

Tương lại hoàn thành

I
will have flocked

you
will have flocked

he/she/it
will have flocked

we
will have flocked

you
will have flocked

they
will have flocked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been flocking

you
will have been flocking

he/she/it
will have been flocking

we
will have been flocking

you
will have been flocking

they
will have been flocking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.