Flit

Chia đông từ “flit” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ flit. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to flit

Quá khứ đơn
  • flitted

Quá khứ phân từ
  • flitted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
flit

you
flit

he/she/it
flits

we
flit

you
flit

they
flit

Thì hiện tại continuous

I
am flitting

you
are flitting

he/she/it
is flitting

we
are flitting

you
are flitting

they
are flitting

Quá khứ đơn

I
flitted

you
flitted

he/she/it
flitted

we
flitted

you
flitted

they
flitted

Quá khứ tiếp diễn

I
was flitting

you
were flitting

he/she/it
was flitting

we
were flitting

you
were flitting

they
were flitting

Hiện tại hoàn thành

I
have flitted

you
have flitted

he/she/it
has flitted

we
have flitted

you
have flitted

they
have flitted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been flitting

you
have been flitting

he/she/it
has been flitting

we
have been flitting

you
have been flitting

they
have been flitting

Quá khứ hoàn thành

I
had flitted

you
had flitted

he/she/it
had flitted

we
had flitted

you
had flitted

they
had flitted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been flitting

you
had been flitting

he/she/it
had been flitting

we
had been flitting

you
had been flitting

they
had been flitting

Tương lại đơn

I
will flit

you
will flit

he/she/it
will flit

we
will flit

you
will flit

they
will flit

Tương lại tiếp diễn

I
will be flitting

you
will be flitting

he/she/it
will be flitting

we
will be flitting

you
will be flitting

they
will be flitting

Tương lại hoàn thành

I
will have flitted

you
will have flitted

he/she/it
will have flitted

we
will have flitted

you
will have flitted

they
will have flitted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been flitting

you
will have been flitting

he/she/it
will have been flitting

we
will have been flitting

you
will have been flitting

they
will have been flitting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.