Flee

Chia đông từ “flee” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ flee. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to flee

Quá khứ đơn
  • fled

Quá khứ phân từ
  • fled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
flee

you
flee

he/she/it
flees

we
flee

you
flee

they
flee

Thì hiện tại continuous

I
am fleeing

you
are fleeing

he/she/it
is fleeing

we
are fleeing

you
are fleeing

they
are fleeing

Quá khứ đơn

I
fled

you
fled

he/she/it
fled

we
fled

you
fled

they
fled

Quá khứ tiếp diễn

I
was fleeing

you
were fleeing

he/she/it
was fleeing

we
were fleeing

you
were fleeing

they
were fleeing

Hiện tại hoàn thành

I
have fled

you
have fled

he/she/it
has fled

we
have fled

you
have fled

they
have fled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been fleeing

you
have been fleeing

he/she/it
has been fleeing

we
have been fleeing

you
have been fleeing

they
have been fleeing

Quá khứ hoàn thành

I
had fled

you
had fled

he/she/it
had fled

we
had fled

you
had fled

they
had fled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been fleeing

you
had been fleeing

he/she/it
had been fleeing

we
had been fleeing

you
had been fleeing

they
had been fleeing

Tương lại đơn

I
will flee

you
will flee

he/she/it
will flee

we
will flee

you
will flee

they
will flee

Tương lại tiếp diễn

I
will be fleeing

you
will be fleeing

he/she/it
will be fleeing

we
will be fleeing

you
will be fleeing

they
will be fleeing

Tương lại hoàn thành

I
will have fled

you
will have fled

he/she/it
will have fled

we
will have fled

you
will have fled

they
will have fled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been fleeing

you
will have been fleeing

he/she/it
will have been fleeing

we
will have been fleeing

you
will have been fleeing

they
will have been fleeing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.