Flavor

Chia đông từ “flavor” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ flavor. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to flavor

Quá khứ đơn
  • flavored

Quá khứ phân từ
  • flavored

Trần thuật

Thì hiện tại

I
flavor

you
flavor

he/she/it
flavors

we
flavor

you
flavor

they
flavor

Thì hiện tại continuous

I
am flavoring

you
are flavoring

he/she/it
is flavoring

we
are flavoring

you
are flavoring

they
are flavoring

Quá khứ đơn

I
flavored

you
flavored

he/she/it
flavored

we
flavored

you
flavored

they
flavored

Quá khứ tiếp diễn

I
was flavoring

you
were flavoring

he/she/it
was flavoring

we
were flavoring

you
were flavoring

they
were flavoring

Hiện tại hoàn thành

I
have flavored

you
have flavored

he/she/it
has flavored

we
have flavored

you
have flavored

they
have flavored

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been flavoring

you
have been flavoring

he/she/it
has been flavoring

we
have been flavoring

you
have been flavoring

they
have been flavoring

Quá khứ hoàn thành

I
had flavored

you
had flavored

he/she/it
had flavored

we
had flavored

you
had flavored

they
had flavored

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been flavoring

you
had been flavoring

he/she/it
had been flavoring

we
had been flavoring

you
had been flavoring

they
had been flavoring

Tương lại đơn

I
will flavor

you
will flavor

he/she/it
will flavor

we
will flavor

you
will flavor

they
will flavor

Tương lại tiếp diễn

I
will be flavoring

you
will be flavoring

he/she/it
will be flavoring

we
will be flavoring

you
will be flavoring

they
will be flavoring

Tương lại hoàn thành

I
will have flavored

you
will have flavored

he/she/it
will have flavored

we
will have flavored

you
will have flavored

they
will have flavored

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been flavoring

you
will have been flavoring

he/she/it
will have been flavoring

we
will have been flavoring

you
will have been flavoring

they
will have been flavoring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.