Flaunt

Chia đông từ “flaunt” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ flaunt. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to flaunt

Quá khứ đơn
  • flaunted

Quá khứ phân từ
  • flaunted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
flaunt

you
flaunt

he/she/it
flaunts

we
flaunt

you
flaunt

they
flaunt

Thì hiện tại continuous

I
am flaunting

you
are flaunting

he/she/it
is flaunting

we
are flaunting

you
are flaunting

they
are flaunting

Quá khứ đơn

I
flaunted

you
flaunted

he/she/it
flaunted

we
flaunted

you
flaunted

they
flaunted

Quá khứ tiếp diễn

I
was flaunting

you
were flaunting

he/she/it
was flaunting

we
were flaunting

you
were flaunting

they
were flaunting

Hiện tại hoàn thành

I
have flaunted

you
have flaunted

he/she/it
has flaunted

we
have flaunted

you
have flaunted

they
have flaunted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been flaunting

you
have been flaunting

he/she/it
has been flaunting

we
have been flaunting

you
have been flaunting

they
have been flaunting

Quá khứ hoàn thành

I
had flaunted

you
had flaunted

he/she/it
had flaunted

we
had flaunted

you
had flaunted

they
had flaunted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been flaunting

you
had been flaunting

he/she/it
had been flaunting

we
had been flaunting

you
had been flaunting

they
had been flaunting

Tương lại đơn

I
will flaunt

you
will flaunt

he/she/it
will flaunt

we
will flaunt

you
will flaunt

they
will flaunt

Tương lại tiếp diễn

I
will be flaunting

you
will be flaunting

he/she/it
will be flaunting

we
will be flaunting

you
will be flaunting

they
will be flaunting

Tương lại hoàn thành

I
will have flaunted

you
will have flaunted

he/she/it
will have flaunted

we
will have flaunted

you
will have flaunted

they
will have flaunted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been flaunting

you
will have been flaunting

he/she/it
will have been flaunting

we
will have been flaunting

you
will have been flaunting

they
will have been flaunting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.