Flank

Chia đông từ “flank” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ flank. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to flank

Quá khứ đơn
  • flanked

Quá khứ phân từ
  • flanked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
flank

you
flank

he/she/it
flanks

we
flank

you
flank

they
flank

Thì hiện tại continuous

I
am flanking

you
are flanking

he/she/it
is flanking

we
are flanking

you
are flanking

they
are flanking

Quá khứ đơn

I
flanked

you
flanked

he/she/it
flanked

we
flanked

you
flanked

they
flanked

Quá khứ tiếp diễn

I
was flanking

you
were flanking

he/she/it
was flanking

we
were flanking

you
were flanking

they
were flanking

Hiện tại hoàn thành

I
have flanked

you
have flanked

he/she/it
has flanked

we
have flanked

you
have flanked

they
have flanked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been flanking

you
have been flanking

he/she/it
has been flanking

we
have been flanking

you
have been flanking

they
have been flanking

Quá khứ hoàn thành

I
had flanked

you
had flanked

he/she/it
had flanked

we
had flanked

you
had flanked

they
had flanked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been flanking

you
had been flanking

he/she/it
had been flanking

we
had been flanking

you
had been flanking

they
had been flanking

Tương lại đơn

I
will flank

you
will flank

he/she/it
will flank

we
will flank

you
will flank

they
will flank

Tương lại tiếp diễn

I
will be flanking

you
will be flanking

he/she/it
will be flanking

we
will be flanking

you
will be flanking

they
will be flanking

Tương lại hoàn thành

I
will have flanked

you
will have flanked

he/she/it
will have flanked

we
will have flanked

you
will have flanked

they
will have flanked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been flanking

you
will have been flanking

he/she/it
will have been flanking

we
will have been flanking

you
will have been flanking

they
will have been flanking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.