Flame

Chia đông từ “flame” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ flame. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to flame

Quá khứ đơn
  • flamed

Quá khứ phân từ
  • flamed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
flame

you
flame

he/she/it
flames

we
flame

you
flame

they
flame

Thì hiện tại continuous

I
am flaming

you
are flaming

he/she/it
is flaming

we
are flaming

you
are flaming

they
are flaming

Quá khứ đơn

I
flamed

you
flamed

he/she/it
flamed

we
flamed

you
flamed

they
flamed

Quá khứ tiếp diễn

I
was flaming

you
were flaming

he/she/it
was flaming

we
were flaming

you
were flaming

they
were flaming

Hiện tại hoàn thành

I
have flamed

you
have flamed

he/she/it
has flamed

we
have flamed

you
have flamed

they
have flamed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been flaming

you
have been flaming

he/she/it
has been flaming

we
have been flaming

you
have been flaming

they
have been flaming

Quá khứ hoàn thành

I
had flamed

you
had flamed

he/she/it
had flamed

we
had flamed

you
had flamed

they
had flamed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been flaming

you
had been flaming

he/she/it
had been flaming

we
had been flaming

you
had been flaming

they
had been flaming

Tương lại đơn

I
will flame

you
will flame

he/she/it
will flame

we
will flame

you
will flame

they
will flame

Tương lại tiếp diễn

I
will be flaming

you
will be flaming

he/she/it
will be flaming

we
will be flaming

you
will be flaming

they
will be flaming

Tương lại hoàn thành

I
will have flamed

you
will have flamed

he/she/it
will have flamed

we
will have flamed

you
will have flamed

they
will have flamed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been flaming

you
will have been flaming

he/she/it
will have been flaming

we
will have been flaming

you
will have been flaming

they
will have been flaming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.