Fire

Chia đông từ “fire” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ fire. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to fire

Quá khứ đơn
  • fired

Quá khứ phân từ
  • fired

Trần thuật

Thì hiện tại

I
fire

you
fire

he/she/it
fires

we
fire

you
fire

they
fire

Thì hiện tại continuous

I
am firing

you
are firing

he/she/it
is firing

we
are firing

you
are firing

they
are firing

Quá khứ đơn

I
fired

you
fired

he/she/it
fired

we
fired

you
fired

they
fired

Quá khứ tiếp diễn

I
was firing

you
were firing

he/she/it
was firing

we
were firing

you
were firing

they
were firing

Hiện tại hoàn thành

I
have fired

you
have fired

he/she/it
has fired

we
have fired

you
have fired

they
have fired

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been firing

you
have been firing

he/she/it
has been firing

we
have been firing

you
have been firing

they
have been firing

Quá khứ hoàn thành

I
had fired

you
had fired

he/she/it
had fired

we
had fired

you
had fired

they
had fired

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been firing

you
had been firing

he/she/it
had been firing

we
had been firing

you
had been firing

they
had been firing

Tương lại đơn

I
will fire

you
will fire

he/she/it
will fire

we
will fire

you
will fire

they
will fire

Tương lại tiếp diễn

I
will be firing

you
will be firing

he/she/it
will be firing

we
will be firing

you
will be firing

they
will be firing

Tương lại hoàn thành

I
will have fired

you
will have fired

he/she/it
will have fired

we
will have fired

you
will have fired

they
will have fired

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been firing

you
will have been firing

he/she/it
will have been firing

we
will have been firing

you
will have been firing

they
will have been firing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.