Filter

Chia đông từ “filter” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ filter. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to filter

Quá khứ đơn
  • filtered

Quá khứ phân từ
  • filtered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
filter

you
filter

he/she/it
filters

we
filter

you
filter

they
filter

Thì hiện tại continuous

I
am filtering

you
are filtering

he/she/it
is filtering

we
are filtering

you
are filtering

they
are filtering

Quá khứ đơn

I
filtered

you
filtered

he/she/it
filtered

we
filtered

you
filtered

they
filtered

Quá khứ tiếp diễn

I
was filtering

you
were filtering

he/she/it
was filtering

we
were filtering

you
were filtering

they
were filtering

Hiện tại hoàn thành

I
have filtered

you
have filtered

he/she/it
has filtered

we
have filtered

you
have filtered

they
have filtered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been filtering

you
have been filtering

he/she/it
has been filtering

we
have been filtering

you
have been filtering

they
have been filtering

Quá khứ hoàn thành

I
had filtered

you
had filtered

he/she/it
had filtered

we
had filtered

you
had filtered

they
had filtered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been filtering

you
had been filtering

he/she/it
had been filtering

we
had been filtering

you
had been filtering

they
had been filtering

Tương lại đơn

I
will filter

you
will filter

he/she/it
will filter

we
will filter

you
will filter

they
will filter

Tương lại tiếp diễn

I
will be filtering

you
will be filtering

he/she/it
will be filtering

we
will be filtering

you
will be filtering

they
will be filtering

Tương lại hoàn thành

I
will have filtered

you
will have filtered

he/she/it
will have filtered

we
will have filtered

you
will have filtered

they
will have filtered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been filtering

you
will have been filtering

he/she/it
will have been filtering

we
will have been filtering

you
will have been filtering

they
will have been filtering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.