Film

Chia đông từ “film” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ film. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to film

Quá khứ đơn
  • filmed

Quá khứ phân từ
  • filmed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
film

you
film

he/she/it
films

we
film

you
film

they
film

Thì hiện tại continuous

I
am filming

you
are filming

he/she/it
is filming

we
are filming

you
are filming

they
are filming

Quá khứ đơn

I
filmed

you
filmed

he/she/it
filmed

we
filmed

you
filmed

they
filmed

Quá khứ tiếp diễn

I
was filming

you
were filming

he/she/it
was filming

we
were filming

you
were filming

they
were filming

Hiện tại hoàn thành

I
have filmed

you
have filmed

he/she/it
has filmed

we
have filmed

you
have filmed

they
have filmed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been filming

you
have been filming

he/she/it
has been filming

we
have been filming

you
have been filming

they
have been filming

Quá khứ hoàn thành

I
had filmed

you
had filmed

he/she/it
had filmed

we
had filmed

you
had filmed

they
had filmed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been filming

you
had been filming

he/she/it
had been filming

we
had been filming

you
had been filming

they
had been filming

Tương lại đơn

I
will film

you
will film

he/she/it
will film

we
will film

you
will film

they
will film

Tương lại tiếp diễn

I
will be filming

you
will be filming

he/she/it
will be filming

we
will be filming

you
will be filming

they
will be filming

Tương lại hoàn thành

I
will have filmed

you
will have filmed

he/she/it
will have filmed

we
will have filmed

you
will have filmed

they
will have filmed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been filming

you
will have been filming

he/she/it
will have been filming

we
will have been filming

you
will have been filming

they
will have been filming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.