File

Chia đông từ “file” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ file. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to file

Quá khứ đơn
  • filed

Quá khứ phân từ
  • filed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
file

you
file

he/she/it
files

we
file

you
file

they
file

Thì hiện tại continuous

I
am filing

you
are filing

he/she/it
is filing

we
are filing

you
are filing

they
are filing

Quá khứ đơn

I
filed

you
filed

he/she/it
filed

we
filed

you
filed

they
filed

Quá khứ tiếp diễn

I
was filing

you
were filing

he/she/it
was filing

we
were filing

you
were filing

they
were filing

Hiện tại hoàn thành

I
have filed

you
have filed

he/she/it
has filed

we
have filed

you
have filed

they
have filed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been filing

you
have been filing

he/she/it
has been filing

we
have been filing

you
have been filing

they
have been filing

Quá khứ hoàn thành

I
had filed

you
had filed

he/she/it
had filed

we
had filed

you
had filed

they
had filed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been filing

you
had been filing

he/she/it
had been filing

we
had been filing

you
had been filing

they
had been filing

Tương lại đơn

I
will file

you
will file

he/she/it
will file

we
will file

you
will file

they
will file

Tương lại tiếp diễn

I
will be filing

you
will be filing

he/she/it
will be filing

we
will be filing

you
will be filing

they
will be filing

Tương lại hoàn thành

I
will have filed

you
will have filed

he/she/it
will have filed

we
will have filed

you
will have filed

they
will have filed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been filing

you
will have been filing

he/she/it
will have been filing

we
will have been filing

you
will have been filing

they
will have been filing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.