Fell

Chia đông từ “fell” – Chia động từ tiếng Anh

Did you mean: fall

Dưới đây là cách chia của động từ fell. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to fell

Quá khứ đơn
  • felled

Quá khứ phân từ
  • felled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
fell

you
fell

he/she/it
fells

we
fell

you
fell

they
fell

Thì hiện tại continuous

I
am felling

you
are felling

he/she/it
is felling

we
are felling

you
are felling

they
are felling

Quá khứ đơn

I
felled

you
felled

he/she/it
felled

we
felled

you
felled

they
felled

Quá khứ tiếp diễn

I
was felling

you
were felling

he/she/it
was felling

we
were felling

you
were felling

they
were felling

Hiện tại hoàn thành

I
have felled

you
have felled

he/she/it
has felled

we
have felled

you
have felled

they
have felled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been felling

you
have been felling

he/she/it
has been felling

we
have been felling

you
have been felling

they
have been felling

Quá khứ hoàn thành

I
had felled

you
had felled

he/she/it
had felled

we
had felled

you
had felled

they
had felled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been felling

you
had been felling

he/she/it
had been felling

we
had been felling

you
had been felling

they
had been felling

Tương lại đơn

I
will fell

you
will fell

he/she/it
will fell

we
will fell

you
will fell

they
will fell

Tương lại tiếp diễn

I
will be felling

you
will be felling

he/she/it
will be felling

we
will be felling

you
will be felling

they
will be felling

Tương lại hoàn thành

I
will have felled

you
will have felled

he/she/it
will have felled

we
will have felled

you
will have felled

they
will have felled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been felling

you
will have been felling

he/she/it
will have been felling

we
will have been felling

you
will have been felling

they
will have been felling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.