Feel

Chia đông từ “feel” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ feel. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to feel

Quá khứ đơn
  • felt

Quá khứ phân từ
  • felt

Trần thuật

Thì hiện tại

I
feel

you
feel

he/she/it
feels

we
feel

you
feel

they
feel

Thì hiện tại continuous

I
am feeling

you
are feeling

he/she/it
is feeling

we
are feeling

you
are feeling

they
are feeling

Quá khứ đơn

I
felt

you
felt

he/she/it
felt

we
felt

you
felt

they
felt

Quá khứ tiếp diễn

I
was feeling

you
were feeling

he/she/it
was feeling

we
were feeling

you
were feeling

they
were feeling

Hiện tại hoàn thành

I
have felt

you
have felt

he/she/it
has felt

we
have felt

you
have felt

they
have felt

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been feeling

you
have been feeling

he/she/it
has been feeling

we
have been feeling

you
have been feeling

they
have been feeling

Quá khứ hoàn thành

I
had felt

you
had felt

he/she/it
had felt

we
had felt

you
had felt

they
had felt

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been feeling

you
had been feeling

he/she/it
had been feeling

we
had been feeling

you
had been feeling

they
had been feeling

Tương lại đơn

I
will feel

you
will feel

he/she/it
will feel

we
will feel

you
will feel

they
will feel

Tương lại tiếp diễn

I
will be feeling

you
will be feeling

he/she/it
will be feeling

we
will be feeling

you
will be feeling

they
will be feeling

Tương lại hoàn thành

I
will have felt

you
will have felt

he/she/it
will have felt

we
will have felt

you
will have felt

they
will have felt

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been feeling

you
will have been feeling

he/she/it
will have been feeling

we
will have been feeling

you
will have been feeling

they
will have been feeling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.