Fashion

Chia đông từ “fashion” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ fashion. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to fashion

Quá khứ đơn
  • fashioned

Quá khứ phân từ
  • fashioned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
fashion

you
fashion

he/she/it
fashions

we
fashion

you
fashion

they
fashion

Thì hiện tại continuous

I
am fashioning

you
are fashioning

he/she/it
is fashioning

we
are fashioning

you
are fashioning

they
are fashioning

Quá khứ đơn

I
fashioned

you
fashioned

he/she/it
fashioned

we
fashioned

you
fashioned

they
fashioned

Quá khứ tiếp diễn

I
was fashioning

you
were fashioning

he/she/it
was fashioning

we
were fashioning

you
were fashioning

they
were fashioning

Hiện tại hoàn thành

I
have fashioned

you
have fashioned

he/she/it
has fashioned

we
have fashioned

you
have fashioned

they
have fashioned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been fashioning

you
have been fashioning

he/she/it
has been fashioning

we
have been fashioning

you
have been fashioning

they
have been fashioning

Quá khứ hoàn thành

I
had fashioned

you
had fashioned

he/she/it
had fashioned

we
had fashioned

you
had fashioned

they
had fashioned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been fashioning

you
had been fashioning

he/she/it
had been fashioning

we
had been fashioning

you
had been fashioning

they
had been fashioning

Tương lại đơn

I
will fashion

you
will fashion

he/she/it
will fashion

we
will fashion

you
will fashion

they
will fashion

Tương lại tiếp diễn

I
will be fashioning

you
will be fashioning

he/she/it
will be fashioning

we
will be fashioning

you
will be fashioning

they
will be fashioning

Tương lại hoàn thành

I
will have fashioned

you
will have fashioned

he/she/it
will have fashioned

we
will have fashioned

you
will have fashioned

they
will have fashioned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been fashioning

you
will have been fashioning

he/she/it
will have been fashioning

we
will have been fashioning

you
will have been fashioning

they
will have been fashioning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.